ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Spin-1 NMR :

    Spin-1 NMR :
نویسندگان Narayanan Chandrakumar
سال 1996
ناشر
شابک 9783642646898, 9783642610899
Series NMR Basic Principles and Progress

چکیده

This work covers the basic physics of spin, 1 systems/NMR of systems involving spin, 1 nuclei in isotropic phase/NMR of spin, and 1 systems in the solid state.


خرید کتاب Spin-1 NMR:


این کار شامل فیزیک اساسی چرخش ، 1 سیستم / NMR سیستم های مربوط به چرخش ، 1 هسته در فاز ایزوتروپیک / NMR چرخش و 1 سیستم در حالت جامد است.