ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Einarbeitung in der ambulanten Pflege (German Edition)

    Einarbeitung in der ambulanten Pflege (German Edition)
نویسندگان Dirk Murmann
سال 2008
ناشر Grin Publishing; 1. Auflage. edition (June 25, 2008)
شابک 9783638953627
تعداد صفحات 96 pages
اندازه 767 KB
زبان German

چکیده

Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Pflegemanagement / Sozialmanagement, Note: 1,3, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Gesundheitswesen), 60 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Viele deutsche Veroffentlichungen zum Thema 'Einarbeitung in der ambulanten Pflege' beschranken sich auf Einarbeitungschecklisten, die eine reibungslose Einarbeitung nicht sicherstellen konnen. Demgegenuber wird in der anglo-amerikanischen Pflegewissenschaft schon seit vielen Jahren zum Thema: "Employee Orientation in Home Care" geforscht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die bisher umfangreichste Studie zur Einarbeitung in "Home Care" aus den USA stammt. Teri Murray weist darin auf die Folgen defizitarer Einarbeitung hin. Ein haufiges Problem stellt die vermeidbare Kundigung innerhalb der Probezeit dar. Zu einer Kundigung wird es dann kommen, wenn die Uberforderung Uberhand nimmt, bevor die positiven Aspekte der Arbeit in der ambulanten Pflege ihre Wirkung entfalten konnen. Das Ziel des Buches ist es, Pflegekraften den Ubergang vom Krankenhaus in die ambulante Pflege zu erleichtern. Dazu gehort, ihnen uber mogliche Anfangsschwierigkeiten hinweg zu helfen und ihnen die Erfolgserlebnisse bei der Arbeit in der ambulanten Pflege zuganglich zu machen. Durch die Berucksichtigung der zukunftsweisenden Amerikanischen Literatur wird das Buch dauerhaft aktuell bleiben. Besonders geeignet ist das Buch fur die Leitungen von ambulanten Pflegediensten bzw. deren Qualitatsmanagementbeauftragten. Auch Mentoren und neue Mitarbeiter in ambulanten Pflegediensten werden von der Lekture profitieren. Daruber hinaus richtet es sich an Studenten von Pflegestudiengangen und kann zur Unterrichtsvorbereitung an Krankenpflegeschulen verwendet werden.


خرید کتاب آموزش مراقبت در سرپایی (نسخه آلمانی)


پایان نامه دیپلم از سال 2004 در زمینه مدیریت مراقبت / مدیریت اجتماعی ، درجه: 1.3 ، دانشگاه کاتولیک North Rhine-Westphalia (مراقبت های بهداشتی) ، 60 منبع در کتابشناسی ، زبان: آلمانی ، چکیده: بسیاری از نشریات آلمانی با موضوع 'آشنایی با مراقبت های سرپایی' محدود هستند. به چک لیست های آشنایی تکیه کنید که نمی توانند یک فرآیند آشنایی روان را تضمین کنند. در مقابل ، علم پرستاری انگلیسی-آمریکایی سالهاست که در حال تحقیق در زمینه موضوع "گرایش کارمندان در مراقبت از خانه" است. بنابراین جای تعجب آور نیست که گسترده ترین مطالعه تاکنون درباره آشنایی با "مراقبت از منزل" از ایالات متحده آمریکا انجام شده است. طری موری به پیامدهای آموزش کمبود اشاره می کند. یک مشکل مکرر خاتمه دادن اجتناب از دوره آزمایشی است و اگر تقاضای بیش از حد قبل از تأثیر مثبت جنبه های کار در مراقبت های سرپایی غالب شود ، خاتمه می یابد. هدف از این کتاب کمک به مراقبان در انتقال از بیمارستان به مراقبت های سرپایی است. این شامل کمک به آنها در مورد مشکلات اولیه احتمالی و تجربه موفقیت در هنگام کار در مراقبت های سرپایی می شود. این کتاب با در نظر گرفتن ادبیات آینده گرا در آینده آمریکا ، دائماً به روز خواهد ماند. این کتاب به خصوص برای مدیریت خدمات مراقبت های سرپایی و افسران مدیریت کیفیت آنها مناسب است. مربیان و کارمندان جدید در خدمات مراقبت های سرپایی نیز از مطالعه استفاده می کنند. علاوه بر این ، این دانش آموزان دارای مدرک پرستاری هستند و می توان از آنها برای تهیه درس در مدارس پرستاری استفاده کرد.