ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Entwicklung eines in vitro-Testsystems für den Knospenaustrieb bei Kern- und Steinobst: Development of an in vitro-test to study bud break in pome and stone fruit (German Edition)

    Entwicklung eines in vitro-Testsystems für den Knospenaustrieb bei Kern- und Steinobst: Development of an in vitro-test to study bud break in pome and stone fruit (German Edition)
نویسندگان Bernd Vollmer
سال 2009
ناشر GRIN Verlag; 1 edition (June 16, 2009)
شابک 9783640347452
تعداد صفحات 32 pages
اندازه 824 KB
زبان German

چکیده

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Landschaftsarchitektur, Landespflege, Gartenbau, Note: 2, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (FG Produktqualität Obstbau), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Austrieb von Knospen im Frühjahr wird durch verschiedene externe und endogene Faktoren beeinflusst. Das Ziel dieser Arbeit war es ein in vitro-Testsystem für den Knospenaustrieb bei Kern- und Steinobst zu entwickeln. Gegenstand der Untersuchung war, ob der Austrieb von vegetativen Knospen an isolierten Einzelknospenexplantaten von Malus domestica Borkh cv. “Cox Orange” vom Schnitttermin und der Lagerdauer der geschnittenen Triebe abhängig ist. Der Schnitttermin (08.01.2008 oder 21.02.2008) hatte keinen eindeutigen Einfluss auf den Austrieb. Die Lagerung hatte einen Einfluss auf die Blattflächenentwicklung. Knospen, die für 70 Tage gelagert wurden, entwickelten bei +24 +/- 2 °C in 15 und 25 Tagen mehr Blattfläche als Knospen die nicht gelagert oder für 40 Tage gelagert wurden. Die Austriebsgeschwindigkeit der Knospen wurde durch die Lagerung nicht beeinflusst. Auf der Grundlage des an Apfel entwickelten Testsystems wurde untersucht, ob sich der Knospenaustrieb von Prunus armeniaca L. cv. “Bergeron“ durch eine einmalige Abscisinsäure(ABA)-Applikation kurz vor Beginn des Austriebs verzögern lässt. Der Austrieb wurde durch eine Behandlung mit 0, 10 oder 100 ppm ABA nicht beeinflusst, während eine Behandlung mit 1000 ppm ABA den Beginn des Austriebs um 15 +/- 2 Tage verzögerte. Ein in vitro-Testsystem für die Untersuchung des Knospenaustriebs für Kern- und Steinobst ist möglich, praxistauglich und mit einfachen Mitteln realisierbar.


خرید کتاب تهیه آزمایش آزمایشگاهی برای بررسی شکاف جوانه در میوه های انار و سنگ (نسخه آلمانی) یک آزمایش آزمایشگاهی برای جوانه زدن جوانه در میوه های گندم و سنگ


پایان نامه لیسانس از سال 2009 در زمینه معماری منظر ، مدیریت چشم انداز ، باغبانی ، درجه: 2 ، Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (کیفیت محصول میوه FG در حال رشد) ، زبان: آلمانی ، چکیده: جوانه زدن جوانه ها در بهار تحت تأثیر عوامل مختلف بیرونی و درون زا قرار دارد. هدف از این کار ، ایجاد سیستم آزمایشگاهی آزمایشگاهی برای جوانه زدن جوانه در میوه های انار و سنگ بود. موضوع این تحقیق این بود که آیا جوانه زدن جوانه های رویشی روی پیوندهای جوانه منفرد جداشده از Malus domestica Borkh cv. "Cox Orange" به تاریخ برش و زمان نگهداری شاخه های برش بستگی دارد. تاریخ هرس (8 ژانویه 2008 یا 21 فوریه 2008) هیچ تأثیر روشنی در جوانه زدن نداشت. ذخیره سازی در توسعه سطح برگ تأثیر داشت. جوانه هایی که به مدت 70 روز در آن ذخیره شده بودند ، سطح برگ بیشتری در دمای +24 +/- 2 درجه سانتیگراد در 15 و 25 روز نسبت به جوانه هایی که ذخیره نشده اند یا به مدت 40 روز نگهداری می شدند ، رشد کردند. سرعتی که جوانه ها در آن ظهور می شود تحت تأثیر ذخیره سازی قرار نمی گرفت. بر اساس سیستم تست توسعه یافته در Apfel ، بررسی شد که جوانه Prunus armeniaca L. cv. "Bergeron" اندکی قبل از شروع جوانه زدن می تواند توسط یک برنامه اسید آبسیمیک (ABA) به تأخیر بیفتد. جوانه زنی تحت تأثیر تیمار 0 ، 10 یا 100 ppm ABA قرار نگرفت ، در حالی که درمان با 1000 ppm ABA شروع جوانه زدن را به مدت 2 تا 15 روز به تعویق انداخت. یک آزمایش آزمایشگاهی آزمایشگاهی برای بررسی جوانه های جوانه میوه های گل انار و سنگ امکان پذیر و عملی با وسایل ساده است.