ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Women Who Succeed : Strangers in Paradise?

    Women Who Succeed : Strangers in Paradise?
نویسندگان Susan Durbin
سال 2016
ناشر
شابک 9781349580880, 9781137328267

چکیده

The number of women in senior management remains stubbornly low. Women Who Succeed examines the real life experiences of forty-six senior women who have 'made it' into senior management. It considers the strategies that these women adopted, the support they received and the relationships they formed in building their careers.


خرید کتاب زنانی که موفق می شوند: غریبه ها در بهشت؟


تعداد زنان در مدیریت ارشد همچنان سرسختانه کم است. زنانی که موفق می شوند ، تجربیات زندگی واقعی چهل و شش زن سالخورده را که آن را به مدیریت ارشد تبدیل کرده اند ، بررسی می کند. این استراتژی هایی را که این زنان اتخاذ کرده اند ، پشتیبانی از آنها و روابطی که در ایجاد شغل خود ایجاد کرده اند در نظر می گیرد.