ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Prosocial Leadership : Understanding the Development of Prosocial Behavior within Leaders and their Organizational Settings

    Prosocial Leadership : Understanding the Development of Prosocial Behavior within Leaders and their Organizational Settings
نویسندگان Timothy Ewest
سال 2018
ناشر
شابک 9781137577412, 9781137578082

چکیده

This book explores the behavioral phenomenon that is intended to aid in the benefit of others, known as prosocial behavior. The author combines eight years of quantitative and qualitative research to explain and delineate the antecedents to prosocial leadership and align these findings into an understandable model for prosocial leadership development. This ground-breaking text is the first to combine the elements of prosocial followership, development and altruism as essential components to leadership. It further explores the behaviors, values, and ideas leading to the formation of prosocial leadership within individuals and organizations. 


خرید کتاب رهبری جامعه مدنی: شناختن رفتار رفتاری در بین رهبران و تنظیمات سازمانی آنها


این کتاب به بررسی پدیده رفتاری می پردازد که برای کمک به نفع دیگران شناخته می شود ، که به عنوان رفتار اجتماعی شناخته می شود. نویسنده هشت سال از تحقیق کمی و کیفی را برای توضیح و ترسیم پیشینان به رهبری اجتماعی و هم ترازی این یافته ها به الگوی قابل درک برای پیشرفت رهبری اجتماعی می پردازد. این متن پیشگام اولین کسی است که عناصر پیروی از رویکردهای اجتماعی ، توسعه و نوع دوستی را به عنوان مؤلفه های اساسی رهبری ترکیب می کند. در ادامه به بررسی رفتارها ، ارزشها و ایده های منتهی به شکل گیری رهبری اجتماعی در افراد و سازمانها می پردازد.