ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Controversy in French Drama : Molière’s Tartuffe and the Struggle for Influence

    Controversy in French Drama : Molière’s Tartuffe and the Struggle for Influence
نویسندگان Julia Prest
سال 2014
ناشر
شابک 9781349465941, 9781137344007

چکیده

In 1664, Molière's Tartuffe was banned from public performance. This book provides a detailed, in-depth account of five-year struggle (1664-69) to have the ban lifted and, so doing, sheds important new light on 1660s France and the ancien régime more broadly.


خرید کتاب بحث و جدال در درام فرانسوی: Tartuffe Molière و مبارزه برای نفوذ


در سال 1664 ، Tartuffe Molière از اجرای عمومی منع شد. این کتاب شرح مفصل و عمیقی از مبارزات پنج ساله (69-1664) را برای برداشته شدن ممنوعیت ارائه می دهد و با این کار ، نور مهم و مهمی را در سالهای 1660 فرانسه و مناطق باستان بطور گسترده تر به وجود می آورد.