ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Bacteriophages: Practical Applications for Nature's Biocontrol :

    Bacteriophages: Practical Applications for Nature's Biocontrol  :
نویسندگان Sabah A.A. Jassim, Richard G. Limoges
سال 2017
ناشر
شابک 9783319540504, 9783319540511

چکیده

Bacteriophages: Practical Applications for Nature's Biocontrol' presents the latest information on uses in healthcare settings as well as animal husbandry, management and care of farm animals by using enhanced phages to replace antibiotics for growth promotion in animal feed or to prevent, control and treat disease in animals. The book will provide an overview of the function of phages and what researchers need to know, from phage hunting to laboratory design, management, production and application using different tools and methods. These key aspects will be discussed through a series of dedicated chapters, with topics covering auditing, validation, data analysis, microbial identification, culture media, and contamination control, etc.


خرید کتاب باکتریوفاژها: برنامه های کاربردی عملی برای زیست سنجش طبیعت:


باکتریوفاژها: برنامه های کاربردی کاربردهای بیوکنترل طبیعت جدیدترین اطلاعات را در مورد کاربردهای لازم در مراقبت های بهداشتی و همچنین دامپروری ، مدیریت و مراقبت از حیوانات مزرعه با استفاده از فاژهای پیشرفته برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها برای تقویت رشد در خوراک دام یا جلوگیری از کنترل ، کنترل و درمان بیماری ها ارائه می دهد. در حیوانات در این کتاب مروری بر عملکرد فاژها و آنچه محققان باید بدانند ، از شکار فاژ گرفته تا طراحی آزمایشگاه ، مدیریت ، تولید و کاربرد با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف ارائه شده است. این جنبه های کلیدی از طریق یک سری از فصل های اختصاصی ، با مباحث مربوط به ممیزی ، اعتبار سنجی ، تجزیه و تحلیل داده ها ، شناسایی میکروبی ، رسانه های کشت و کنترل آلودگی و غیره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.