ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Construction Practices for Land Development: A Field Guide for Civil Engineers (Land Development Handbook) - Original PDF

    Construction Practices for Land Development: A Field Guide for Civil Engineers (Land Development Handbook) - Original PDF
نویسندگان Dewberry
سال 2019
ناشر McGraw-Hill Education
شابک 9781260440775, 9781260440782
Edition 1
زبان English

چکیده

Proven construction administration techniques for the civil engineer--from pre-construction to closeout of land development projects The complexity of modern land development requires the civil engineer to play an integral role in working with both the owner and contractor to meet schedule and budget requirements. The engineer's role is emphasized with the prevalence of design-build contracts and necessitated by current environmental regulations. Construction Practices for Land Development: A Field Guide for Civil Engineers builds on the design topics included in Land Development Handbook as a project progresses from design into the construction phase. In addition to traditional responsibilities such as RFI responses and shop drawing review, the civil engineer is responsible for evolving the design throughout permitting and construction to address site conditions, operations, and regulatory requirements. This hands-on civil engineering guide offers explanations of: * Project delivery methods * Pre-construction administration * Construction cost estimates * Construction stakeout surveys * Construction administration * Advanced construction roles * Construction techniques * Construction closeout * Construction equipment


خرید کتاب شیوه های ساخت و ساز در توسعه زمین: یک راهنمای درست برای مهندسان عمران (کتاب توسعه زمین) - PDF اصلی


تکنیک های مدیریت ساخت و ساز اثبات شده برای مهندس عمران - از قبل از ساخت و ساز تا تعطیل شدن پروژه های توسعه اراضی پیچیدگی توسعه مدرن اراضی مستلزم این است که مهندس عمران در کار با صاحب و پیمانکار برای تحقق برنامه و الزامات بودجه نقش اساسی داشته باشد. نقش مهندس با رواج قراردادهای طراحی و تأکید بر مقررات فعلی محیط زیست تأکید می شود. شیوه های ساخت و ساز برای توسعه اراضی: یک راهنمای میدانی برای مهندسین عمران بر اساس مباحث طراحی مندرج در کتابچه راهنمای توسعه زمین به عنوان یک پروژه از طرح به مرحله ساخت و ساز می پردازد. مهندس عمران علاوه بر مسئولیت های سنتی مانند پاسخ های RFI و بررسی نقاشی مغازه ، مسئولیت تحقق بخشیدن به طراحی را در کلیه پروانه ها و ساخت ها برای رفع شرایط سایت ، عملیات و الزامات نظارتی بر عهده دارد. این راهنمای مهندسی عمران توضیحاتی در رابطه با: * روش های تحویل پروژه * مدیریت پیش از ساخت و ساز * تخمین هزینه ساخت و ساز * نظرسنجی مربوط به مشارکت در ساخت و ساز * دولت ساخت و ساز * نقش های پیشرفته ساخت و ساز * تکنیک های ساخت و ساز * اقامتگاه ساخت و ساز * تجهیزات ساخت و ساز