ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law

    Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law
نویسندگان Meltem Türköz
سال 2018
ناشر
شابک 9781137576330, 9781137566560

چکیده

This book examines how the Turkish Surname Law of 1934 was adopted and reframed in diverse social contexts at a time of top down nationalism. Through historical ethnography, the author explores the genesis of the law, its drafting in parliament, the Turkish Language Reform, and its reception. The project draws from an oral historical narrative, official parliamentary and registry documents, and popular media.


خرید کتاب نامگذاری و ایجاد ملت در ترکیه: قانون نام خانوادگی در سال 1934


این کتاب به بررسی چگونگی تصویب و تغییر نام قانون نام خانوادگی ترکیه در سال 1934 و در متنهای متنوع اجتماعی در زمان ملی گرایی از بالا به پایین پرداخت. نویسنده از طریق شرح نگاری تاریخی ، به پیدایش قانون ، پیش نویس آن در مجلس ، اصلاح زبان ترکی و پذیرش آن می پردازد. این پروژه از یک روایت تاریخی شفاهی ، اسناد رسمی پارلمان و رجیستری و رسانه های مردمی تهیه شده است.