ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب The Practice of Engineering Dynamics - Original PDF

    The Practice of Engineering Dynamics - Original PDF
نویسندگان Ronald J. Anderson
سال 2020
ناشر Wiley
شابک 9781119053705, 9781119053682 , 9781119053699
Edition 1
زبان English

چکیده

The Practice of Engineering Dynamics is a textbook thattakes a systematic approach to understanding dynamic analysis ofmechanical systems. It comprehensively covers dynamic analysis ofsystems from equilibrium states to non-linear simulations andpresents frequency analysis of experimental data. It divides thepractice of engineering dynamics into three parts: Part 1 -Modelling: Deriving Equations of Motion; Part 2 - Simulation: Usingthe Equations of Motion; and Part 3- Experimental Frequency DomainAnalysis. This approach fulfils the need to be able to derive theequations governing the motion of a system, to then use theequations to provide useful design information, and finally to beable to analyze experimental data measured on dynamic systems. The Practice of Engineering Dynamics includes end ofchapter exercises and is accompanied by a website hosting asolutions manual.


Practice of Engineering Dynamics یک کتاب درسی است که رویکردی منظم در درک تحلیل پویا سیستم های مکانیکی دارد. این مقاله به طور جامع تحلیل دینامیکی سیستم ها از حالت های تعادل تا شبیه سازی های غیر خطی و تجزیه و تحلیل فراوانی داده های تجربی را پوشش می دهد. این عمل پویایی مهندسی را به سه قسمت تقسیم می کند: قسمت 1 - مدل سازی: استخراج معادلات حرکت. قسمت 2 - شبیه سازی: استفاده از معادلات حرکت ؛ و قسمت 3- تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس تجربی. این روش نیاز به توانایی استخراج معادلات حاکم بر حرکت سیستم را برآورده می کند ، سپس از معادلات برای تهیه اطلاعات مفید طراحی استفاده می کند و در نهایت امکان تجزیه و تحلیل داده های تجربی اندازه گیری شده بر روی سیستم های دینامیکی را دارد. Practice of Engineering Dynamics شامل تمرینات پایان فصل است و با یک وب سایت میزبان کتابچه راهنمای asolutions همراه است.