ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Christa Sommerer Laurent Mignonneau : Interactive Art Research

    Christa Sommerer Laurent Mignonneau : Interactive Art Research
نویسندگان Gerfried Stocker, Gottfried Keßler, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau
سال 2009
ناشر
شابک 9783211990155, 9783211990162

چکیده

Christa Sommerer and Laurent Mignonneau are two of the most innovative and internationally renowned media artists and researchers. Their work has been called "epoch-making" (Toshiharu Itoh, NTT-ICC Museum, Tokyo) for developing natural and intuitive interfaces and for applying scientific principles such as artificial life, complexity, generative systems and nanotechnologies to their innovative interface design. This monograph represents a comprehensive overview of Sommerer and Mignonneau s art and research. In addition to providing detailed project descriptions of each interactive artwork, it includes essays and articles by highly recognized media scholars and theoreticians who bring the interactive artworks of Sommerer and Mignonneau in an art and media art history perspective.


خرید کتاب کریستا سامرر لورن مینگونو: تحقیقات هنری تعاملی


کریستا سامرر و لورن میگنونو دو نفر از خلاق ترین و محققان مشهور بین المللی و محقق هستند. کار آنها برای ایجاد رابطهای طبیعی و بصری و به کارگیری اصول علمی مانند زندگی مصنوعی ، پیچیدگی ، سیستم های تولیدی و فناوری های نانو در طراحی رابط نوآورانه آنها "ساختن دوره" (Toshiharu Itoh ، NTT-ICC Museum، Tokyo) نامیده شده است. این تک نگاری نمایانگر یک نمای کلی از هنر و تحقیقات سومرر و مینگوننو است. علاوه بر ارائه توضیحات دقیق پروژه از هر اثر هنری تعاملی ، این مقاله شامل مقالات و مقالات محققان و نظریه پردازان رسانه ای بسیار شناخته شده است که آثار هنری تعاملی سامرر و مینگونو را از منظر تاریخ هنر و رسانه هنری به ارمغان می آورند.