ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Beyond the Golden Door : Jewish American Drama and Jewish American Experience

    Beyond the Golden Door : Jewish American Drama and Jewish American Experience
نویسندگان Julius Novick
سال 2008
ناشر
شابک 9780230619661, 9780230611832
Series Palgrave Studies in Theatre and Performance History

چکیده

Beyond the Golden Door is the first book devoted to showing how Jewish playwrights of the twentieth century have dramatized the Jewish encounter with America. Questions dealt within this study include - How do you balance old world heritage with new world opportunity? What does it mean to be a Jew - or to be an American, for that matter?


خرید کتاب فراتر از درب طلایی: درام یهودی آمریکایی و تجربه آمریکایی یهودی


Beyond the Golden Door اولین کتابی است که به نمایش دادن چگونگی نمایشنامه نویسان یهودی قرن بیستم از برخورد یهودیان با آمریکا اختصاص یافته است. سؤالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از - چگونه میراث جهانی قدیمی را با فرصت جدید جهانی توازن می کنید؟ منظور از یهودی بودن یا آمریکایی بودن بودن برای آن موضوع چیست؟