ترجمه کتاب

بر روی بنر کلیک کنید

دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

    Masters of the Structural Aesthetic :
نویسندگان Derek Thomas
سال 2018
ناشر
شابک 9789811054440, 9789811054457

چکیده

This book highlights aesthetics as pertaining to the structural component in architectural design. This less explored aspect of architecture is discussed and explains the enduring qualities of ten specific buildings from architectural history to present day due to their structural aesthetics. Based on comprehensive research, a critical analysis is presented of the constraints and other influences on architectural and structural design, such as culture, patronage, geometry, available resources and technologies.


خرید کتاب کارشناسی ارشد زیبایی شناسی ساختاری:


این کتاب زیبایی شناسی به عنوان مربوط به جزء ساختاری در طراحی معماری برجسته. این جنبه کمتر به کاوش معماری مورد بحث قرار گرفته است و توضیح می دهد که کیفیت پایدار از ده ساختمان خاص از تاریخ معماری به روز در حال حاضر به علت زیبایی شناسی ساختاری خود را. بر اساس تحقیقات جامع ، یک تجزیه و تحلیل انتقادی از محدودیت ها و تأثیرات دیگر در طراحی معماری و سازه مانند فرهنگ ، حمایت ، هندسه ، منابع و فن آوری های موجود ارائه شده است.